Provozovny realitních zprostředkovatelů s omezením od 10. května 2021

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Doporučení MMR k činnosti realitních zprostředkovatelů na základě omezení daných mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10. května 2021.

Toto opatření je ve vztahu k činnosti realitních zprostředkovatelů obsažené v příloze č. 3 usn. vlády č. 433 z 3. května 2021, a to konkrétně v bodu 12, jenž je v plném znění ocitován na konci této informace.

Pro činnost v provozovnách realitních zprostředkovatelů lze omezení chápat adekvátně takto:

Od 10. května 2021 lze provozovny zpřístupnit klientům jak v režimu spotřebitele (FO nepodnikající), tak v režimu PO a FO podnikajících, pokud přichází jako zájemci dle zákona o realitním zprostředkování, jen v omezeném režimu.

Pro návštěvu klienta uvedeného v předchozím bodě platí omezení 15 m2 na osobu do části provozovny, která je ke kontaktu s klientem určena, doporučujeme ji takto jednoznačně označit (např. „jednací místnost“, „návštěvní místnost“ atd..). Do výpočtové plochy se však nepočítají veřejně nepřístupné části provozovny, tedy např. další uzavřené kanceláře, archiv, služební WC či šatny, ale ani třeba prostor za uzavřenou částí recepčního pultu, pokud vstup klienta probíhá přes recepční či přijímací místnost.

Dítě do 6 let se nepočítá, u osoby se zdravotním omezením se nezapočítá doprovod.
Pokud klient přichází se členem své domácnosti, není nutno vyžadovat jejich vzájemnou vzdálenost 2 m. Ta ale u všech ostatních zůstává nadále povinností, rozestupy je nutno zajistit rozsazením u jednacího stolu, v případě čekárny (recepce) pak značkami na zemi, nebo nepřenositelnými místy k sezení. U vstupu je potřebné zajistit dezinfekční prostředky. Dle názoru MMR je také dobré periodicky během dne v prodlevách po návštěvě aktivovat ozonizaci, pokud je k dispozici, v každém případě je však důležité prostor významně větrat. Nábytek či vybavení, kde dochází ke kontaktu s klientem, je nutno opakovaně dezinfikovat.

Provozovny opatřené vyvěšenými provozními hodinami musí být u tohoto vyvěšení doplněny výpisem omezujících opatření. Pokud je návštěva organizována mimo tyto hodiny, nebo nejsou provozní hodiny veřejně deklarovány, měl by být k pozvánce připojen přehled těchto opatření, nebo by měl klient při vstupu být instruován. Při organizování větší návštěvy se doporučuje nechat si seznámení s opatřeními potvrdit, podepsat.

V provozovně nemohou během návštěv klientů probíhat žádné další propagační či náborové akce mimo konkrétní obchod.

Pro režim návštěvy platí pro obě strany povinnost použití ochrany dýchacích cest vyššího stupně
Prokazování se negativními testy se na klienty realitních zprostředkovatelů nevztahuje.
Omezení se pak obecně také nevztahují na obchodní jednání související s vlastní činností, kdy do provozovny vstupuje osoba, které je dodavatelem podmiňující služby či produktu, jako je znalec, fotograf, geodet, projektant, zprostředkovatel hypotečního úvěru či pojištění atd.. Způsob ochrany v takovém případě zůstává na uvážení zprostředkovatele, základem je opět ochrana dýchacích cest.

Nadále zůstává prioritou dálkové on-line jednání, apelujeme na vybavení jednotlivých oprávněných osob digitálním podpisem, doporučujeme zřízení datové schránky i pro FO.

Omezení se řídí mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a nařizuje se postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Nezkrácená citace usnesení vlády č. 433 ze dne 3. května 2021, bod 12.

„S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

  1. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.“