Praha udělala další krok k vlastní bytové výstavbě. Díky novým parametrům může připravovat konkrétní projekty

Ilustrační foto. zdroj: Pixabay

Praha, která trpí dlouhodobým nedostatkem dostupného bydlení, schválila dokument Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu hl. m. Prahy, který shrnuje parametry zadání pro kvalitní a odbornou přípravu konkrétních projektů městského nájemního bydlení. Zadání vzniklo ve spolupráci Pražské developerské společnosti (PDS) a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Dokument je závazný pro všechny organizace hlavního města Prahy a doporučený pro jednotlivé městské části. Zadání investora definuje hlavní cíle městské bytové výstavby, její principy, strukturu městských bytů a také se soustředí na její přípravu a realizaci investic.

Jedním ze zásadních problémů hlavního města je nedostatek dostupného bydlení, na jehož základě vznikla v loňském roce PDS, která má za cíl připravit projekty především městského nájemního bydlení. V současnosti totiž Praha vlastní pouze 31 tisíc bytů a jedním z úkolů PDS je tak městský bytový fond rozšířit.

Praha však postrádala dokument stanovující standardy pro městskou bytovou výstavbu, které by sloužily nejen PDS, ale i dalším – odborům Magistrátu hl. m. Prahy, městským akciovým společnostem, příspěvkovým organizacím, případně městským částem – jako podklad pro zadání konkrétních projektů. Rada hl. m. Prahy dnes proto schválila tzv. Zadání investora, ve kterém investor definuje cíle svého projektu, požadavky a preference na zpracování návrhu.

Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu definuje náš společný pohled na aktivity v oblasti výstavby městského nájemního bydlení. Jako dlouhodobý investor připravujeme projekty hospodárné, zároveň kvalitní a podporující společenskou soudržnost. Velký důraz klademe na celkové urbanistické řešení, reprezentativní architekturu, veřejný prostor a krajinářský návrh,“ uvedl Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy a radní oblast pro územního rozvoje.

Dokument se věnuje obecným požadavkům na projekt jako je cena stavebních prací, standard bytů či jejich velikost. Odkazuje však i na detailnější specifika jako je umístění domu, jeho využití, architektura či parkování.

Díky schválenému Zadání investora nebude město muset u každého nového bytového domu od nuly vymýšlet, jaké má být dispoziční řešení a skladba bytů, což urychlí přípravu projektů. Standardy se mohou časem měnit, v tuto chvíli je ale zásadní, že město ví, jaké bydlení chce stavět,“ sdělil Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti

„Při přípravě a realizaci investic musí mít veřejný sektor ambici dlouhodobého výhledu v řádech desítek let. Pro hlavní město a potažmo PDS musí být prioritou, aby hospodárnost projektů při jejich přípravě, realizaci, užívání a budoucích úpravách mohla být správně a odborně do projektů integrována. Obecný návrh Zadání investora je kvalitním průvodcem a pomocníkem k sestavení zadání na míru pro každý konkrétní projekt s ohledem na jeho velikost, lokalitu a preference ze strany investora, v případě PDS tedy města,“ vysvětlil Petr Urbánek, ředitel PDS.

Přípravná fáze projektu je pro investora nejdůležitější, jelikož má největší možnost ovlivnit výslednou podobu a hodnotu budoucí stavby. V dalších fázích rozpracovanosti projektové dokumentace a stavební realizace výrazně narůstají náklady na dodatečné změny. Na začátku se tak nastavují procesy, na kterých je založený celý projekt, padají zásadní rozhodnutí, stanovují se cíle a standardy projektu. Zadání investora je tak nezbytným podkladem nejen v developerských projektech soukromých subjektů, ale v některých zahraničních městech i pro orgány samosprávy.

„Praze dosud chyběl dokument, který by jasně definoval konkrétní požadavky města na podobu připravované bytové výstavby. V úvodních fázích jeho zpracování jsme proto vycházeli především ze zkušeností zahraničních měst. Inspiraci jsme čerpali například z obdobných standardů Mnichova, Bruselu či Glasgow, tedy měst, která se aktivně podílejí na vlastní bytové výstavbě,“ doplnil Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy předáno k hospodaření cca 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví hlavního města, na nichž se počítá s výstavbou 6 000 – 8 000 bytů v horizontu až 10 let.